A Pharmacogenetic versus Clinical Algorithm for Warfarin Dosing AD 3

W laboratorium centralnym powtórzono oznaczanie genotypów za pomocą pirosekwencjonowania lub testu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym w celu pomiaru dokładności w ośrodkach klinicznych. Interwencja badawcza i działania następcze
Okres interwencji w badaniu to pierwsze 5 dni leczenia warfaryną. W tym czasie do określenia dawki warfaryny zastosowano wcześniej określone algorytmy. Dla każdej strategii dawkowania zastosowano algorytm początkowej dawki w ciągu pierwszych 3 dni leczenia, a algorytm zmiany dawki zastosowano w dniu 4, 5 lub w obu. Algorytmy dla strategii dawkowania ukierunkowanej na genotyp12,18 zawierały zmienne kliniczne i dane genotypów dla CYP2C9 * 2, CYP2C9 * 3 i VKORC1. Algorytmy oparte na klinicznej strategii dawkowania obejmowały jedynie zmienne kliniczne. Algorytmy dawkowania znajdują się w dodatkowym dodatku. Jeśli informacja o genotypie nie była dostępna dla pacjenta w grupie dawkujących genotyp przed podaniem warfaryny w danym dniu przez pierwsze 5 dni, w tym dniu zastosowano algorytm kliniczny.
Podczas pierwszych 4 tygodni terapii pacjenci i klinicyści nie byli świadomi rzeczywistej dawki warfaryny, która została podana, ponieważ pigułki zostały zamknięte w kapsułkach, aby zapobiec identyfikacji dawki (patrz Dodatek dodatkowy). Po 5-dniowym okresie inicjacji, dostosowaliśmy dawkę podczas pierwszych 4 tygodni, stosując standardowe techniki dostosowywania dawek, 5, 10 zaczynając od dawek przewidzianych przez algorytmy i wykonując te same względne korekty na podstawie INR w obu grupy badawcze. Klinicyści zostali poinformowani o względnej zmianie dawki (np. Zwiększenie dawki o 10%) przy każdym pomiarze INR, ale nie o rzeczywistej dawce warfaryny. Klinicyści mogliby skontaktować się z monitorem medycznym (który był świadomy przydzielania grup do badania), aby zażądać zastąpienia tych względnych zmian dawki bez poinformowania o rzeczywistej dawce. Wszyscy pacjenci mieli być obserwowani przez łącznie 6 miesięcy.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem był odsetek czasu w zakresie terapeutycznym (INR, 2 do 3) od zakończenia okresu interwencji (dzień 4 lub 5) do 28 dnia leczenia. Wyliczyliśmy procent czasu w zakresie terapeutycznym, stosując standardową metodę interpolacji liniowej między kolejnymi wartościami INR, 19, jak wyszczególniono w Dodatkowym dodatku. Każde centrum kliniczne mierzyło INR za pomocą instrumentów certyfikowanych przez Poprawki laboratoryjne poprawy klinicznej i ścisłej kontroli jakości.
Drugorzędne wyniki obejmowały złożony wynik każdego INR wynoszącego 4 lub więcej, poważne krwawienie lub chorobę zakrzepowo-zatorową w pierwszych 4 tygodniach (główny drugorzędowy wynik); czas do pierwszego terapeutycznego INR; czas do ustalenia dawki podtrzymującej (która została zdefiniowana jako czas do pierwszego z dwóch kolejnych pomiarów INR, mierzonych co najmniej w odstępie tygodnia, które mieściły się w zakresie terapeutycznym bez zmiany dawki); oraz czas wystąpienia zdarzenia niepożądanego (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, poważne krwawienie, choroba zakrzepowo-zatorowa lub jakiekolwiek inne istotne klinicznie krwawienie20,21) w ciągu pierwszych 4 tygodni
[podobne: wizaz pl intymnie, fenspiridi hydrochloridum, pochp rokowania ]

Powiązane tematy z artykułem: fenspiridi hydrochloridum pochp rokowania wizaz pl intymnie