A Pharmacogenetic versus Clinical Algorithm for Warfarin Dosing AD 6

Nie było również znaczącej różnicy między grupami w odsetku czasu w zakresie terapeutycznym wśród pacjentów w analizie krwi płodowej (tabela 2). Gdy 4-tygodniowe badanie podzielono na dwa 2-tygodniowe odstępy, nie było również znaczącej różnicy między grupami w każdym przedziale (tabela 2). Jednak istniała istotna interakcja między strategią rasy i dawkowania (P = 0,003) (Tabela 2). Wśród czarnych pacjentów średni odsetek czasu w zakresie terapeutycznym był mniejszy w grupie kierowanej genotypem niż w grupie klinicznie sterowanej (35,2% w porównaniu z 43,5%, skorygowana średnia różnica, -8,3%, P = 0,01). Wśród pacjentów nieczarnych średni czas w zakresie terapeutycznym był nieco wyższy w grupie kierowanej genotypem niż w grupie klinicznie sterowanej (48,8% vs. 46,1%, skorygowana średnia różnica, 2,8%, P = 0,15). Nie było znaczących różnic w odsetku czasu w zakresie terapeutycznym w zależności od płci lub całkowitej liczby wariantów genetycznych (tabela 2).
Kontrola antykoagulacji i przewidywanie dawki
Rysunek 2. Rysunek 2. Zakres INR podczas 4-tygodniowego badania. Pokazano wartości INR od zakończenia okresu interwencji (dzień 4 lub 5) do 28 dnia terapii w dwóch badanych grupach. Linie ciągłe reprezentują wygładzanie splajnów o 5 stopniach swobody. Linie przerywane przedstawiają 20 i 80 percentyl wartości INR wyliczanych w 3-dniowym oknie.
Nie było istotnych różnic między grupami w średnim odsetku czasu powyżej zakresu terapeutycznego (INR,> 3) lub poniżej zakresu terapeutycznego (INR, <2) (rysunek 2 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Jednakże, czarni pacjenci w grupie z genotypem częściej mieli INR powyżej zakresu terapeutycznego niż te w grupie kierowanej klinicznie (ryc. S2 i tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Nie było ogólnej różnicy między grupami w czasie do pierwszego INR w zakresie terapeutycznym (Tabela Jednakże, czarni pacjenci w grupie kierowanej genotypem potrzebowali więcej czasu, aby osiągnąć pierwszy terapeutyczny INR niż te w grupie kierowanej klinicznie (tabela S4 i ryc. S3 w dodatkowym dodatku). Czas określania dawki podtrzymującej nie różnił się istotnie pomiędzy dwiema grupami ogólnie lub według podgrupy pierwotnej, rasy lub całkowitej liczby wariantów genetycznych (tabela S5 w dodatku uzupełniającym).
Charakterystykę działania algorytmów dawkowania w odniesieniu do ustalonej dawki podtrzymującej przedstawiono w tabeli S6 (która zawiera dokładność hipotetycznej, empirycznej strategii dawkowania wynoszącej 5 mg na dzień) i na ryc. S4, zarówno w dodatkowym dodatku
[patrz też: przeglądarka do sanatorium, neuroblastoma iv stopnia, groprinosin forum ]

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin forum neuroblastoma iv stopnia przeglądarka do sanatorium