Planowane wyniki urodzenia i urodzenia poza szpitalem ad 5

Szanse na przyjęcie do NICU były niższe w przypadku zaplanowanych porodów poza szpitalem niż w przypadku planowanych urodzeń w szpitalu (skorygowany iloraz szans, 0,71, 95% CI, 0,55 do 0,92). Planowane porody poza szpitalem pozostawały silnie związane ze zmniejszeniem szans na indukowaną poród (skorygowany iloraz szans, 0,11, 95% CI, 0,09 do 0,12), cesarskiego cięcia (skorygowany iloraz szans, 0,18, 95% CI, 0,16 do 0,22), oraz inne procedury położnicze i zwiększone szanse na samodzielne dostarczanie pochwy (skorygowany iloraz szans, 5,63, 95% CI, 4,84 do 6,55). Jednak prawdopodobieństwo transfuzji krwi przez matkę wzrosło u kobiet, które planowały poród poza szpitalem (skorygowany iloraz szans, 1,91, 95% CI, 1,25 do 2,93). Wyniki analiz skorygowanych o skłonność do wyniku były podobne do głównych wyników naszej analizy regresji pod względem wielkości i kierunku (Tabela 4).
Rycina 1. Rycina 1. Związek pomiędzy planowym urodzeniem poza szpitalem a złożonym wynikiem noworodka i cesarskim porodem, według podgrup. Próbka A przedstawia złożony wynik noworodkowy (śmierć płodu, śmierć noworodka, 5-minutowy wynik w skali Apgar wynoszący mniej niż 4 lub napady noworodków) w podgrupach zdefiniowanych według cech matek. Panel B pokazuje częstość cesarskiego cięcia według tych samych cech matczynych. Iloraz szans większy niż wskazuje na to, że ryzyko poronienia wzrasta wraz z planowanym porodem poza szpitalem w porównaniu do planowanego urodzenia w szpitalu. Iloraz szans mniejszy niż wskazuje, że ryzyko wystąpienia wyniku zmniejsza się w przypadku zaplanowanego porodu poza szpitalem w porównaniu z planowanym urodzeniem w szpitalu. Wszystkie modele zostały dostosowane do rasy matki lub grupy etnicznej, parzystości, statusu ubezpieczeniowego (w przypadku cesarskiego cięcia), zakresu opieki prenatalnej, wieku matek i wykształcenia, historii cesarskiego cięcia oraz złożenia matek związanych ze zwiększonym ryzykiem medycznym ( przewlekłe nadciśnienie, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy, rzucawka, cukrzyca przed podaniem lub cukrzyca ciążowa). Rozmiary skrzynek są proporcjonalne do dokładności statystycznej. Poziome linie reprezentują 95% przedziały ufności i strzały 95% przedziały ufności, które zostały obcięte, gdy granice ufności rozciągnęły się na ekstremalne wartości (np. Iloraz szans wynoszący 0,03 lub 9,5) w celu utrzymania czytelności centralnej części wykresu.
W analizach post hoc oceniających ryzyko złożonego wyniku noworodkowego (śmierć płodu, śmierć noworodka, pięciominutowy wynik w skali Apgar poniżej 4 lub napady noworodków) oraz ryzyko cesarskiego cięcia w podgrupach zdefiniowanych według parytetu, wieku matki , wykształcenie macierzyńskie i profil ryzyka matek, stwierdziliśmy znaczącą interakcję pomiędzy wiekiem matki a planowanym urodzeniem dla złożonego wyniku noworodkowego (P = 0,02 dla interakcji) oraz parytetem i matczyną edukacją z zaplanowaną lokalizacją urodzenia dla wyniku cięcia cesarskiego (P <0,001 dla interakcji dla obu). Prawdopodobieństwo cięcia cesarskiego wśród kobiet planujących porody pozaszpitalne było niższe wśród kobiet wielorodziwych niż wśród rodzeństwa i kobiet z 12-letnim wykształceniem lub mniej niż wśród kobiet z ponad 12-letnim wykształceniem (ryc. 1).
Dyskusja
Kategoryzowaliśmy porody pozaszpitalne i wewnątrzszpitalne w Oregonie zgodnie z planowanym miejscem porodu oraz porównując wyniki, które wykazały, że ryzyko wystąpienia niektórych negatywnych skutków u noworodków zostało zwiększone wśród planowanych porodów poza szpitalem
[przypisy: groprinosin forum, clemastinum bez recepty, pogryzienie przez meszki ]

Powiązane tematy z artykułem: clemastinum bez recepty groprinosin forum pogryzienie przez meszki