Planowane wyniki urodzenia i urodzenia poza szpitalem cd

Pierwszy autor, który miał pełny dostęp do wszystkich danych z badań, przejmuje odpowiedzialność za analizę danych. Analiza statystyczna
Użyliśmy testów chi-kwadrat do porównania wyników zgodnie z planowanym miejscem dostawy i zastosowaliśmy dokładny test Fishera w razie potrzeby (jeśli wielkość podgrupy wynosiła .5). Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wykorzystaliśmy wielowymiarowe modele regresji logistycznej, aby dostosować się do potencjalnych czynników zakłócających, w tym rasy macierzyńskiej lub grupy etnicznej (nie-Latynoski biały kontra inny), parzystości (nieródlicowy vs. wieloródek), statusu ubezpieczeniowego (publiczny lub żaden w porównaniu do innych), zakresu opieka prenatalna (. 5 wizyt w porównaniu do <5 wizyt), zaawansowany wiek matek (.35 lat vs. <35 lat), edukacja matek (> 12 lat vs. . 12 lat), historia lub brak historii cesarskiego cięcia oraz złożony marker stanów, które zwiększają ryzyko medyczne. Ta złożona zmienna oznaczała obecność jednego lub więcej z następujących stanów: przewlekłe nadciśnienie, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy, rzucawka, cukrzyca przed podaniem lub cukrzyca ciężarnych. Obliczyliśmy iloraz szans i bezwzględną różnicę ryzyka, aby oszacować wpływ na skalę względną i absolutną.
Aby ocenić wiarygodność wyników naszej analizy regresji, przeprowadziliśmy korektę współzmienną z uzyskanymi punktami skłonności w celu obliczenia bezwzględnej różnicy ryzyka (szczegóły podano w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu). obliczyć skorygowaną bezwzględną różnicę ryzyka, wykorzystaliśmy predykcyjne marginesy i obliczenia G (tj. prognozy oparte na modelu regresji w obu ustawieniach ekspozycji: zaplanowane w szpitalu i planowane porody poza szpitalem) .16. Wreszcie, przeprowadziła analizy post hoc, aby ocenić powiązania między planowanym porodem poza szpitalem a wynikami leczenia (cesarskie cięcie i połączenie okołoporodowych zachorowalności i śmiertelności), które były stratyfikowane zgodnie z parytetem, wiekiem matki, wykształceniem matek i poziomem ryzyka. Wszystkie zarządzanie danymi i analizy były wykonywane przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 12 (StataCorp).
Wyniki
Charakterystyka populacji
Nasza próba obejmowała 79 727 porodów czepnych, singletonowych, terminowych, nonanomalnych w Oregonie w 2012 i 2013 r. Łącznie 75 923 kobiety (95,2%) planowały dostarczyć w szpitalu i tak zrobiły, 3203 kobiety (4,0%) wybrały i ukończyły z – poród w szpitalu (1968 w domu i 1235 w ośrodku porodowym) i 601 kobiet (0,8%) planowanych poza szpitalem, ale dostarczonych w szpitalu po transfuzji dootrzewnowej.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna kobiet według planowanego urodzenia, Oregon, 2012 i 2013. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka zdrowotna i kliniczna kobiet według planowanego urodzenia, Oregon, 2012 i 2013. Proporcje kobiet, które były białe, miały prywatne ubezpieczenie lub opłacano z kieszeni lub były w zaawansowanym wieku matek, były wyższe wśród kobiet, które planowały poród pozaszpitalny niż wśród osób planujących narodziny w szpitalu (tabela 1). Istniejące schorzenia (np. Nadciśnienie i cukrzyca) oraz związane z ciążą stany medyczne (np. Nadciśnienie ciążowe lub stan przedrzucawkowy i cukrzyca) występowały rzadziej u kobiet planujących porody pozaszpitalne niż wśród osób planujących poród w szpitalu (tabela 2). )
[podobne: opryszczka na pensie, vita buerlecithin cena, przeglądarka do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: opryszczka na pensie przeglądarka do sanatorium vita buerlecithin cena