Randomizowany test obniżonych standardów nikotyny dla papierosów czesc 4

Licencjonowani specjaliści medyczni dokonali przeglądu wszystkich zdarzeń niepożądanych i podjęli działania następcze. Analiza statystyczna
W pierwotnej analizie porównano średnią liczbę wypalanych papierosów w 6 tygodniu w grupie przypisanej do papierosów kontroli podstawowej (15,8 mg nikotyny na gram tytoniu) z liczbą wędzoną w grupach przypisanych do papierosów o obniżonej zawartości nikotyny (5.2, 2.4, 1,3 i 0,4 mg na gram), niezależnie od przylegania. Podczas każdej wizyty obliczano tygodniową średnią liczbę papierosów dziennie, z uwzględnieniem wszystkich dni od poprzedniej wizyty uwzględnionych w obliczeniach. Jeśli uczestnik opuścił wizytę, wykorzystano dane z 7 dni po poprzedniej wizycie.
Do analizy pierwotnej zastosowano regresję liniową, z korektą dla podstawowej liczby wypalanych papierosów dziennie. Dokonano korekty Bonferroni, aby uwzględnić porównanie czterech grup przypisanych do papierosów o zredukowanej zawartości nikotyny z grupą przypisaną do papierosów kontrolnych w celu określenia istotności statystycznej (za pomocą dwustronnego testu na poziomie alfa 0,0125 ), co daje ogólny wskaźnik błędów typu I wynoszący 0,05. Analizy wyników wtórnych przeprowadzono za pomocą tego samego podejścia (test dwustronny na poziomie alfa 0,0125). Dokonano dodatkowych porównań parami dla papierosów o obniżonej zawartości nikotyny, które różniły się istotnie od papierosów kontrolnych, z poziomem alfa ustalonym na podstawie liczby porównań parami zakończonych.
Wtórne analizy obejmowały regresję liniową z korektą dla podstawowej liczby papierosów, wieku, płci, rasy (białej, czarnej lub innej) i stosunku metabolitów nikotynowych; analiza powtarzalnych pomiarów z wykorzystaniem liniowego modelu mieszanego; oraz analizy, w których uczestnicy przypisani do swojej zwykłej marki papierosów służyli jako grupa referencyjna. Uczestnicy, którzy nie ukończyli badania, nie zostali uwzględnieni w analizach regresji, ale zostali włączeni do modeli mieszanych. Liczbę zdarzeń niepożądanych porównano w grupach z zastosowaniem ujemnie zadawanej ujemnej regresji dwumianowej.
Wyniki
Uczestnicy badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i palenie uczestników badania przed randomizacją, ogółem i według przydzielonej grupy. Zebrano dane od 840 uczestników losowo przydzielonych do grupy badawczej, z których 839 zostało uwzględnionych w analizach; uczestnik, który został określony jako niekwalifikujący się po randomizacji, został wykluczony. Retencja w tygodniu 6 przekroczyła 92% (780 uczestników) i nie różniła się istotnie w zależności od grupy (patrz Rys. Charakterystykę wyjściową przedstawiono w tabeli oraz w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Jedynym znaczącym skutkiem grupy zbiorczej był wygasły poziom tlenku węgla; żadna ze zredukowanych grup nikotynowych nie różniła się istotnie od grupy przypisanej 15,8 mg na gram dla dowolnej innej zmiennej podstawowej. 59 uczestników, którzy nie ukończyli wszystkich 6-tygodniowej interwencji, było nieco młodszych i mniej wykształconych oraz częściej byli płci męskiej i białej niż ci, którzy ukończyli interwencję, ale zmienne związane z paleniem nie różniły się istotnie pomiędzy uczestnikami, którzy nie ukończyć badania i tych, którzy to zrobili (patrz Tabela
Używanie papierosów
Rysunek 1
[patrz też: moksonidyna, tętniak na wątrobie, neuroborelioza objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: moksonidyna neuroborelioza objawy tętniak na wątrobie