Stentowanie i terapia medyczna w przypadku miażdżycowego zwężenia tętnic nerkowych AD 6

19 pacjentów, którzy przeszli od terapii medycznej do stentu i terapii medycznej, zostało włączonych do analizy zamiaru leczenia w grupie leczonej samodzielnie. W okresie od 16 maja 2005 r. Do 30 stycznia 2010 r. Przebadano w sumie 5322 pacjentów, a 947 losowo przydzielono do stentowania i terapii medycznej (467 pacjentów) lub samej terapii medycznej (480 pacjentów) (ryc. 1). Przyczyny niezarejestrowania pacjentów poddawanych badaniom przesiewowym przedstawiono na rycinie iw tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Podczas monitoringu znaleziono centrum, które uzyskało zgodę niektórych uczestników po wszczęciu procedur badawczych. Ta strona została usunięta z badania, a 16 uczestników na tym stanowisku zostało wycofanych z badania ze względu na kwestie dotyczące naukowej rzetelności dotyczące świadomej zgody i kwalifikowalności uczestników. Wszystkie dane z badań są raportowane dla pozostałych 931 uczestników badania.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka populacji badania, według grupy leczenia. Obie grupy były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym (tabela 1). Spośród 472 pacjentów w grupie leczenia medycznego, 19 przeszło na stentowanie. Łącznie 12 crossoverów nie zostało zatwierdzonych przez komitet ds. Podziału; 7 zostało zatwierdzonych, ponieważ wystąpiły one po tym, jak pacjenci przeszli podstawowe zdarzenie końcowe. Uczestnicy byli obserwowani przez medianę 43 miesięcy (zakres międzykwartylowy, 31 do 55).
Stentowanie i wydarzenia związane z Periprocedural
Stenty zostały umieszczone u 434 z 459 pacjentów w grupie stentów (94,6%) i skutkowały średnim (. SD) zmniejszeniem zwężenia z 68 . 11% do 16 . 8% (P <0,001) (Figura 1). Najczęstszym powikłaniem angiograficznym było rozwarstwienie tętnicze, które wystąpiło u 11 pacjentów (szczegóły dotyczące leczenia stentów, w tym powikłań proceduralnych, podano w Tabeli Nikt w grupie stosującej stent (lub w grupie wyłącznie medycznej) nie wymagał dializy w ciągu 30 dni po randomizacji. Jedna osoba (0,2%) w grupie stentów zainicjowała dializę między 30 a 90 dniem po randomizacji. Pacjent losowo przydzielony do samej terapii medycznej miał śmiertelny udar w dniu randomizacji.
Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Kliniczne punkty końcowe. Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego wyniku. Krzywe przeżycia są skrócone o 5 lat ze względu na niestabilność krzywych, ponieważ niewielu uczestników pozostało w badaniu po 5 latach.
Nie stwierdzono istotnej różnicy w występowaniu pierwotnego złożonego punktu końcowego pomiędzy grupą stosującą stent a grupą leczenia medycznego (odpowiednio 35,1% i 35,8%, współczynnik ryzyka 0,94, przedział ufności 95% [CI], 0,76 do 1,17; P = 0,58) (Tabela 2 i Rysunek 2)
[podobne: granuflex pasta, opryszczka na pensie, neuroblastoma iv stopnia ]

Powiązane tematy z artykułem: granuflex pasta neuroblastoma iv stopnia opryszczka na pensie