Wentylacja nieinwazyjna w ostrych zaostrzeniach przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 5

Wynik encefalopatii spadł z 1,6 . 1,3 na linii podstawowej i 1,3 . 1,2 na godzinę do 1,1 . 1,1 na 3 godziny i 0,8 . 1,0 na 12 godzin (P <0,001). W grupie leczenia standardowego 31 pacjentów, którzy wymagali intubacji dotchawiczej, poddawano wentylacji przez ogółem 17 . 21 dni. W grupie nieinwazyjnej wentylacji 11 pacjentów poddanych intubacji dotchawiczej zaintubowano łącznie w sumie 25 . 17 dni; pozostałych 32 pacjentów przewietrzono maską na twarz przez średnio 4 . 4 dni.
Tabela 4. Tabela 4. Komplikacje i zdarzenia śmiertelne w dwóch grupach leczenia. Powikłania i zdarzenia prowadzące do zgonu przedstawiono w Tabeli 4. Odsetek pacjentów z jednym lub więcej powikłaniami był istotnie wyższy w grupie leczonej standardowo (20 z 42 pacjentów, lub 48 procent) niż w grupie nieinwazyjnej wentylacji (7 z 43 lub 16 procent, P = 0,001). Odsetek pacjentów zmarłych w szpitalu był również znacznie wyższy w grupie leczonej standardowo (12 z 42 pacjentów, lub 29 procent, vs. 4 z 43 lub 9 procent, P = 0,02). Dziesięć z 12 zgonów w grupie leczonej standardowo i 3 z 4 w grupie nieinwazyjnej wentylacji wystąpiło podczas wentylacji mechanicznej.
Ponieważ liczba pacjentów wymagających intubacji była różna w obu grupach, porównaliśmy współczynniki umieralności po dostosowaniu do intubacji dotchawiczej, stosując test Mantela-Haenszela. Po korekcie nie stwierdziliśmy znaczących różnic, co sugeruje, że liczba pacjentów wymagających intubacji była głównym czynnikiem wyjaśniającym różnicę w śmiertelności.
Wiarygodne dane dotyczące funkcji płuc uzyskano w ciągu trzech miesięcy po randomizacji u 23 pacjentów w grupie leczonej standardem oraz u 24 osób w grupie nieinwazyjnej wentylacji. Wymuszona objętość wydechowa w ciągu jednej sekundy (0,68 . 0,19 litra lub 28 . 10 procent wartości przewidywanej, w grupie leczonej standardem i 0,72 . 0,21 lub 31 . 8 procent w grupie nieinwazyjnej wentylacji), pojemność życiowa (1,48 . 0,58 litra lub 42 . 13 procent przewidywanej wartości, i 1,28 . 0,46 litra lub 43 . 10 procent, odpowiednio), a stosunek obu miar (51 . 16 procent i 57 . 17 procent , odpowiednio) były podobne w obu grupach.
Pobyt w szpitalu
Rysunek 4. Rycina 4. Długość pobytu w szpitalu wśród pacjentów, którzy przeżyli w dwóch grupach leczenia. Siedmiu pacjentów (18 procent) w grupie nieinwazyjnej wentylacji przebywało w szpitalu przez ponad cztery tygodnie, w porównaniu z 14 (47 procent) w grupie leczonej standardem (p = 0,004).
Pobyt w szpitalu był znacznie dłuższy w grupie otrzymującej standardowe leczenie (35 . 33 dni) niż w grupie otrzymującej wentylację nieinwazyjną (23 . 17 dni, P = 0,02). Rysunek 4 pokazuje długość pobytu w szpitalu w obu grupach.
Dyskusja
Badanie to pokazuje, że zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji u wybranych pacjentów przyjmowanych z powodu ostrej niewydolności oddechowej z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc może zapobiec potrzebie intubacji, a tym samym zmniejszyć komplikacje i śmiertelność oraz skrócić pobyt w szpitalu.
Chociaż nieinwazyjna wentylacja była stosowana u pacjentów z przewlekłymi zespołami hipowentylacyjnymi, jej stosowanie u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową nie zostało ustalone, ponieważ większość badań była retrospektywna i niekontrolowana.
[przypisy: tętniak wątroby, opryszczka na pensie, przeglądarka do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: opryszczka na pensie przeglądarka do sanatorium tętniak wątroby