Wentylacja nieinwazyjna w ostrych zaostrzeniach przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czesc 4

Te same leki podawano w dwóch grupach (antybiotyki podawano 32 pacjentom w standardowej grupie leczenia i 27 w grupie nieinwazyjnej wentylacji, wziewne lub dożylne leki sympatykomimetyczne odpowiednio 30 i 29 pacjentom w obu grupach, kortykosteroidy do 24 i 26 pacjentów, środki moczopędne do 17 i 24 pacjentów oraz aminofilina do 24 i 26 pacjentów). Wyniki kliniczne
Tabela 2. Tabela 2. Pacjenci wymagający intubacji dotchawiczej po przydzieleniu do standardowego leczenia lub wentylacji nieinwazyjnej, według uczestniczącego ośrodka. Trzydziestu jeden z 42 pacjentów (74 procent) w standardowej grupie wymagało intubacji dotchawiczej, w porównaniu z tylko 11 z 43 pacjentów (26 procent) w grupie nieinwazyjnej wentylacji (P <0,001). Wyniki były spójne wśród pięciu uczestniczących ośrodków (tabela 2).
Figura 2. Figura 2. Czas, w którym przeprowadzono Intubację dotchawiczą w dwóch grupach leczenia. W sumie 17 pacjentów wymagało intubacji po pierwszej godzinie w grupie leczonej standardem, w porównaniu z tylko 3 pacjentami w grupie nieinwazyjnej wentylacji.
Czas przeprowadzenia intubacji przedstawiono na rycinie 2. Dwadzieścia trzy z 31 pacjentów (74 procent) w grupie leczonej standardem wymagało intubacji w ciągu pierwszych 12 godzin, w porównaniu z 9 z 11 pacjentów (82 procent) grupa nieinwazyjno-wentylacyjna. Intubację dotchawiczą wskazano ze względu na obecność głównych kryteriów u 10 spośród 31 pacjentów intubowanych (32%) w grupie leczonej standardem oraz w 8 z 11 (73%) w grupie nieinwazyjnej wentylacji. Spośród czterech pacjentów, u których nieinwazyjna wentylacja została wycofana, a następnie wznowiona z powodu obecności co najmniej dwóch drugorzędnych kryteriów, trzy zostały zaintubowane, ponieważ kryteria te utrzymywały się.
Stwierdzono istotną poprawę wyniku encefalopatii, częstości oddechów, ciśnienia parcjalnego tlenu tętniczego i pH podczas pierwszej godziny leczenia w grupie nieinwazyjnej wentylacji, podczas gdy wystąpiło znaczne pogorszenie oceny encefalopatii, ciśnienie cząstkowe węgla tętniczego dwutlenek i pH w standardowej grupie leczonej (tabela 1).
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka przy przyjęciu i śmiertelności, w zależności od tego, czy intubacja dotchawicza była wymagana po przydzieleniu do leczenia standardowego czy wentylacji nieinwazyjnej. Ryc. 3. Ryc. 3. Średnie (. SE) Wartości ciśnienia częściowego tlenu tętniczego (PaO2) i dwutlenku węgla (PaCO2) podczas pierwszych 12 godzin u 32 pacjentów skutecznie leczonych wentylacją nieinwazyjną. Wartości P służą do porównania z wartościami liniowymi.
Tabela 3 pokazuje charakterystykę przy przyjęciu, długość hospitalizacji i liczbę zgonów, w zależności od tego, czy wymagana była intubacja dotchawicza. Różnice między podgrupami odnotowano w uproszczonej ostrej ocenie fizjologicznej i ocenie encefalopatii. W podgrupie skutecznie leczonej nieinwazyjną wentylacją zauważono znaczną poprawę częstości oddechów (34 . 7 oddechów na minutę na linii podstawowej, 24 . 8 na godzinę, 25 . 7 na 3 godziny i 25 . 5 na 12 godzin ), jak również w ciśnieniu cząstkowym tlenu tętniczego po godzinie i ciśnieniu cząstkowym tętniczego dwutlenku węgla po 12 godzinach (Figura 3) (P <0,001 dla wszystkich porównań) [podobne: wizaz pl intymnie, groprinosin forum, odma samoistna ]

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin forum odma samoistna wizaz pl intymnie